Situació geogràfica

Distàncies quilomètriques des de La Jonquera fins a:

Població

Figueres

Perpinyà

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Distància

20 Km

30 Km

60 Km

154,2 Km

244,7 Km

288,4 Km