Entitats i associacions

ALTA I ACTUALITZACIÓ DE DADES AL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS CIUTADANES

Inscripció al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes a associacions, entitats, agrupacions i societats. Les entitats i associacions inscrites, sempre que ho sol·licitin per escrit i de forma expressa, tindran dret a:

  • Rebre subvencions de l’Ajuntament, tant per les seves despeses generals com per les activitats que realitzen, d’acord amb el que disposa l’article 7 del Reglament, les bases específiques reguladores de subvencions en els diferents àmbits, l’Ordenança Reguladora de Subvencions publicada al BOP de Girona Núm. 193, de 5 d’octubre de 2018, i d’acord amb la Llei General de Subvencions.
  • Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix l’article 8 d’aquest Reglament i la resta de normativa que li sigui d’aplicació.
  • Gaudir de la cessió de material com poden ser taules, cadires, material de so, escenaris, etc. per a la realització d’actes diversos, condicionat a la disponibilitat real del material.
  • Divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les entitats i associacions en els espais de comunicació/informació municipal (web, guies municipals, agendes d’actes, etc…), previstos per a aquesta finalitat.

Cliqueu als enllaços per obtenir tota la informació del tràmit i el model d’instància (alguns documents són en format PDF i us caldrà tenir instal·lat l’ADOBE ACROBAT).

Les entitats són considerades persona jurídica atès Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, motiu pel qual estan obligades a presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant la instància electrònica que trobareu a la seu electrònica del web de l’Ajuntament de la Jonquera o bé clicant aquest enllaç: Tràmits i gestions (seu-e.cat).