Accès informació pública

 • Sol·licitud accès a la informació pública

  Clica aquí per accedir a la Sol·licitud accés a la informació pública

  Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d’accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

  La sol·licitud la podreu presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat, la informació sol·licitada, una adreça de contacte (preferentment electrònica) a efectes de comunicacions i la forma en què preferiu accedir a la informació sol·licitada. Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d’accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l’hora de resoldre la vostra sol·licitud.

  El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d’edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

  En el cas que es tracti d’informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

 • Informe petició d'accès a la informació pública

  Informe del nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia (Càrrecs electes, personal, estructura administrativa, contractes, subvencions, pla de govern, informació econòmica, gestió dels serveis, participació ciutadana…) El nombre total de les resoltes i de les desestimades, amb la motivació, si és el cas. I el nombre de les pendents de resoldre.

  Informe any 2023 Informe de sol·licitud de petició d’accés a la informació pública

   

  Informe any 2022

  • Quart trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Tercer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Segon trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Primer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública

  Informe any 2021

  Informe any 2020

  • Quart trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Tercer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Segon trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Primer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública

  Informe any 2019

  • Quart trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Tercer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Segon trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
  • Primer trimestre – No es van tenir sol·licitud de petició d’accés a la informació pública
 • Comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública

  La principal funció de la GAIP és atendre les reclamacions de la ciutadania contra la desestimació de sol·licituds d’accés a la informació que prèviament hagi formulat. Es pot reclamar davant la GAIP contra qualsevol administració, entitat o empresa pública de Catalunya.
  També atèn consultes que li formulen administracions o altres entitats públiques sobre la matèria.

  Aquí tens un enllaç directe a la GAIP