Retiment de comptes

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d’assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes de ciutat.

El retiment de comptes és un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts.

D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes i l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 25/2023, relatiu a la tramesa de la informació relativa a l’exercici del control intern de les corporacions locals, exercici 2019-2021.
https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_25_ca_2a_ed.pdf

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011 s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 29/2023, relatiu al Compte General de les corporacions locals, exercici 2021.
https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_29_ca.pdf

D’acord amb el que preveuen l’article 42 i 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes i l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura l’informe 36/2023, relatiu al seguiment de les recomanacions dels informes del Compte General de les corporacions locals, exercicis 2004-2021.
https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2023_36_ca.pdf

 • Retiment de comptes 2019-2023

  La transparència i el retiment de comptes són eines que constitueixen una millora en la legitimitat i l’eficàcia de les actuacions públiques. Ambdós conceptes no es limiten únicament a exercir un control extern i retrospectiu de l’actuació pública, sinó que integren la participació activa de la ciutadania i de la resta d’agents implicats en els circuits de la gestió pública i, concretament, en les fases d’avaluació i valoració de resultats.

  La nova manera d’entendre la relació entre Administració i ciutadania implica concebre el retiment de comptes com un element compartit, de caràcter bidireccional, permanent i transparent.

   

  En aquest document del Retiment de comptes de l’Ajuntament de La Jonquera 2019-2023 trobareu diferents les accions en 3 colors:

  Verd, acció completada | Taronja, acció en procés | Vermell, acció no realitzada

 • Retiment de comptes 2015-2019

  L’Ajuntament de La Jonquera considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

  En aquest apartat podeu consultar el document que resumeix l’acció de govern de l’Ajuntament i en quin estat d’execució es troba del mandat 2011-2015, classificats per les àrees de l’estructura de gestió municipal.

  Clica aquí per conèixer el Retiment de Comptes 2015-2019 de l’Ajuntament de La Jonquera