Mecanismes de participació

Els mecanismes de participació de l’Ajuntament de La Jonquera són fonamentals per fomentar una democràcia participativa i implicar els ciutadans en la presa de decisions locals. Aquests mecanismes asseguren una representació més precisa dels interessos comunitaris, millorant la governança i construint una relació més estreta entre l’administració i la ciutadania.

 • Fòrum jove

  Fòrum jove. Mecanisme temporal d’abast sectorial.
  Inici: novembre de 2003. Durada: 1 mes.

  DEFINICIÓ
  Context i problemàtica. L’Ajuntament va apostar per dissenyar una acció que permetés, de manera oberta, implicar els joves en el procés de definició de problemàtiques i necessitats juvenils locals. La decisió es va prendre en un context caracteritzat per una disminució progressiva del potencial associatiu del municipi. A més, el fet de ser un municipi fronterer influïa directament que en determinats àmbits, sobretot en el de l’oferta d’oci nocturn dels joves.

  Objectius
  .
  (1) Apostar per una acció en positiu que permeti definir les polítiques juvenils amb i per als joves.
  (2) Elaborar unes conclusions queserveixin de referència en el disseny posterior de polítiques.
  (3) Garantir la transversalitat en el disseny de polítiques juvenils.

  DINAMITZACIÓ/COORDINACIÓ
  Personal municipal: tècnics de Cultura i Joventut i dinamitzador del Centre Cultural.

  ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
  Al marge de les tasques de dinamització de l’equip tècnic, l’experiència compta amb una Comissió de Treball formada per uns deu joves que s’encarrega de definir l’estructura i funcionament del Fòrum juvenil i el guió de continguts.

  FASES I MÈTODES UTILITZATS
  Fase 1. Definició participativa de continguts. L’experiència es va iniciar amb la creació de la Comissió de Treball. L’òrgan, format per uns deu joves i dirigit per tècnics municipals, va celebrar cinc reunions que van servir per concretar el contingut i format del Fòrum juvenil a través de treballs de debat i consens.
  Fase 2. L’equip dinamitzador va celebrar el Fòrum juvenil, entès com un espai de debat i recollida de criteris juvenils. La sessió es va dividir en dues parts. En primer lloc, es va informar sobre els temes que es posarien a debat, a través d’una representació teatral que plantejava problemàtiques en cada un dels eixos d’anàlisi i que deixava el debat obert. En segon lloc, els joves es van separar en quatre grups de treball i van iniciar el procés de diagnosi i d’aportació d’opinions, a través del consens de grup.
  Fase 3. Retorn. Els tècnics dinamitzadors dels quatre grups van redactar les conclusions. Els resultats es van retornar als participants a través de la lectura, a càrrec de l’alcalde, de les conclusions del Fòrum.
  Les conclusions van entrar posteriorment al registre municipal en nom de la Comissió de Treball per assegurar que els polítics municipals les consideressin.

  INFORMACIÓ
  Dades, exposicions orals, notícies relacionades amb joventut, aparegudes a la premsa comarcal, i representació teatral.

  CANALS DE DIFUSIÓ
  Cartes a tots els joves del municipi. Butlletí municipal, setmanari comarcal, cartells a llocs d’afluència i pàgina web.

  PARTICIPANTS
  Perfil: entitats juvenils i culturals i ciutadania en general (procés obert).
  Nombre: 10 joves a la comissió i 80 al Fòrum.

  RESULTATS
  Llista de conclusions elaborada amb els joves que es converteixen en la referència de les actuacions municipals adreçades al col·lectiu juvenil i que garanteixen la transversalitat.

  VALORACIÓ GLOBAL
  Positiva. Es creu que la iniciativa permet fomentar la participació i la implicació dels joves en la vida social del poble. Mobilitzar tants joves i debatre i concretar conclusions es considera exitós. Alhora, s’aconsegueix apropar la política local a aquest col·lectiu.

 • Consell d'Infants

  El Consell d’Infants de La Jonquera, integrat pels alumnes de cinquè i sisè de primària del CEIP Josep Peñuelas del Rio, és una iniciativa innovadora.

  Aquest òrgan proporciona als joves una plataforma per expressar les seves opinions i propostes, promocionant la participació activa des de les edats més primerenques. A través de sessions periòdiques, els membres del consell col·laboren en la presa de decisions relacionades amb la vida escolar i local, contribuint al desenvolupament d’habilitats cíviques i fomentant una cultura de responsabilitat ciutadana des de ben petits.

  Acta 09-10-2018

  Acta 12-02-2015