Anuncis

 • SUSPENSIÓ POTESTATIVA DE LLICÈNCIES

  Es posa en coneixement del públic en general que la Junta de Govern Local en sessió del dia 25 de juny de 2014 ha acordat, entre altres punts:

  Primer.- Determinar que el serveis tècnics municipals redactin un Pla Especial d’usos urbanístics, en el que es reculli, entre d’altres, els corresponents als clubs socials de cànnabis.
  Segon.- Acordar la suspensió potestativa del règim de comunicació i atorgament de llicències d’edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d’instal·lacions, modificació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes, destinades a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i no constitutives d’infracció penal, en tot el terme municipal de la Jonquera. La durada de la suspensió de llicències serà d’un any
  Els referits acords han estat adoptats a l’empara del que estableix l’ article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
  En compliment de l’esmentat acord es sotmet a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis de la corporació i a la web municipal perquè qualsevol persona ho pugui consultar a les oficines municipals de l’Ajuntament de la Jonquera (pl. Ajuntament núm. 4) en horari laborable (de dilluns a divendres, de 8 a 14:30 h) i presentar les al·legacions que consideri oportunes.
   
  Publicació:  Anunci núm. 7591- BOP núm. 134, de 15.07.14
  Termini presentació al·legacions: 16 de agost de 2014
 • NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GAS NATURAL

  Aquesta alcaldia ha tingut coneixement, per mitjà de jonquerencs/ques afectats i també personalment, de determinats contratemps derivats de la implantació del gas natural al municipi de la Jonquera, especialment pel que fa a la facturació i abonament del nou servei.   Malgrat es tracta d’un servei gestionat per una empresa privada, no essent aquest de competència municipal, la Corporació s’ha interessat per aquest fet per tal de poder informar als usuaris de les especificats del canvi de subministrament i de l’estat actual en què es troba el procés.   És per aquest motiu que aquesta alcaldia s’ha posat en contacte amb “Gas Natural Distribución SDG, SA”, empresa que ha dut a terme la infraestructura necessària per dotar de gas natural el municipi, i posa en coneixement dels/de les jonquerencs/ques les informacions següents:   –     A finals del mes d’abril es facturarà el servei, prèvia lectura de comptadors.   –     L’ajuntament ha pactat la possibilitat de sol·licitar un fraccionament sense interessos de l’import a abonar, amb previsió de que aquests siguin elevats, atès el retard de la dita societat en la facturació del servei.   –     Per a qualsevol dubte o sol·licitud, disposeu d’un telèfon de contacte d’atenció al client de Gas Natural, que és el 900.333.555.   –     Gas Natural ha informat també que determinats clients encara no s’han donat d’alta a cap empresa comercialitzadora de gas natural, pel que, si encara no ho heu fet, cal que us poseu en contacte, el més aviat possible, amb una de les empreses que detallem a continuació als efectes de subscriure el corresponent contracte de subministrament:

  Empresa comercialitzadora

  Telèfon gratuït d’atenció al client

  Alpiq Energia España, SAU

  900.802.076

  Axpo Iberia, SL

  900.101.311

  BP Gas Europe, SAU

  900.100.520

  CEPSA Gas Comercializadora, SA

  900.100.333

  Endesa Energia, SAU

  800.760.909

  Energya VM Gestión de Energia, SLU

  900.306.130

  La Jonquera, 15 d’abril de 2015