Anuncis

 • SUSPENSI脫 POTESTATIVA DE LLIC脠NCIES

  Es posa en coneixement del p煤blic en general que la Junta de Govern Local en sessi贸 del dia 25 de juny de 2014 ha acordat, entre altres punts:

  Primer.- Determinar que el serveis t猫cnics municipals redactin un Pla Especial d鈥檜sos urban铆stics, en el que es reculli, entre d鈥檃ltres, els corresponents als clubs socials de c脿nnabis.
  Segon.-聽Acordar la suspensi贸 potestativa del r猫gim de comunicaci贸 i atorgament de llic猫ncies d鈥檈dificaci贸, reforma i rehabilitaci贸 de construccions, d鈥檌nstal路lacions, modificaci贸 o ampliaci贸 d鈥檃ctivitats o usos concrets i d鈥檃ltres autoritzacions municipals connexes, destinades a clubs i associacions de c脿nnabis o d鈥檃ltres subst脿ncies t貌xiques, estupefaents o psicotr貌piques legalment permeses i no constitutives d鈥檌nfracci贸 penal, en tot el terme municipal de la Jonquera. La durada de la suspensi贸 de llic猫ncies ser脿 d鈥檜n any
  Els referits acords han estat adoptats a l鈥檈mpara del que estableix l鈥 article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d鈥檃gost, pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei d鈥檜rbanisme.
  En compliment de l鈥檈smentat acord es sotmet a informaci贸 p煤blica, pel termini d鈥檜n mes, mitjan莽ant anunci publicat en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Girona, en el tauler d鈥檃nuncis de la corporaci贸 i a la web municipal perqu猫 qualsevol persona ho pugui consultar a les oficines municipals de l鈥橝juntament de la Jonquera (pl. Ajuntament n煤m. 4) en horari laborable (de dilluns a divendres, de 8 a 14:30 h) i presentar les al路legacions que consideri oportunes.
  Publicaci贸:聽 Anunci n煤m. 7591- BOP n煤m. 134, de 15.07.14
  Termini presentaci贸 al路legacions:聽16 de agost de 2014
 • NOTA INFORMATIVA SOBRE EL GAS NATURAL

  Aquesta alcaldia ha tingut coneixement, per mitj脿 de jonquerencs/ques afectats i tamb茅 personalment, de determinats contratemps derivats de la implantaci贸 del gas natural al municipi de la Jonquera, especialment pel que fa a la facturaci贸 i abonament del nou servei. 聽 Malgrat es tracta d鈥檜n servei gestionat per una empresa privada, no essent aquest de compet猫ncia municipal, la Corporaci贸 s鈥檋a interessat per aquest fet per tal de poder informar als usuaris de les especificats del canvi de subministrament i de l鈥檈stat actual en qu猫 es troba el proc茅s. 聽 脡s per aquest motiu que aquesta alcaldia s鈥檋a posat en contacte amb 鈥淕as Natural Distribuci贸n SDG, SA鈥, empresa que ha dut a terme la infraestructura necess脿ria per dotar de gas natural el municipi, i posa en coneixement dels/de les jonquerencs/ques les informacions seg眉ents: 聽 –聽聽聽聽 A finals del mes d鈥檃bril es facturar脿 el servei, pr猫via lectura de comptadors. 聽 –聽聽聽聽 L鈥檃juntament ha pactat la possibilitat de sol路licitar un fraccionament sense interessos de l鈥檌mport a abonar, amb previsi贸 de que aquests siguin elevats, at猫s el retard de la dita societat en la facturaci贸 del servei. 聽 –聽聽聽聽 Per a qualsevol dubte o sol路licitud, disposeu d鈥檜n tel猫fon de contacte d鈥檃tenci贸 al client de Gas Natural, que 茅s el 900.333.555. 聽 –聽聽聽聽 Gas Natural ha informat tamb茅 que determinats clients encara no s鈥檋an donat d鈥檃lta a cap empresa comercialitzadora de gas natural, pel que, si encara no ho heu fet, cal que us poseu en contacte, el m茅s aviat possible, amb una de les empreses que detallem a continuaci贸 als efectes de subscriure el corresponent contracte de subministrament:

  Empresa comercialitzadora

  Tel猫fon gratu茂t d鈥檃tenci贸 al client

  Alpiq Energia Espa帽a, SAU

  900.802.076

  Axpo Iberia, SL

  900.101.311

  BP Gas Europe, SAU

  900.100.520

  CEPSA Gas Comercializadora, SA

  900.100.333

  Endesa Energia, SAU

  800.760.909

  Energya VM Gesti贸n de Energia, SLU

  900.306.130

  La Jonquera, 15 d鈥檃bril de 2015