Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3649 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Pròrroga del conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de la Jonquera sobre l'assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies urbanes
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3500 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la modificació de la plantilla de personal 2024
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3489 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró d'escombraries del 2n trimestre de 2024 i termini de cobrament en període voluntari
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3488 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons IBI urbana i rústica i termini de cobrament en període voluntari
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3346 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament de la Jonquera
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3336 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte de millora de l'EBAR del polígon de Vilella de la Jonquera
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3267 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Reglament del servei de proveïment d'aigua potable del municipi de la Jonquera
Exercici: 2024 Bop: 78-0 Edicte: 3214 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni de col·laboració amb l'Associació Jonquerenca Protectora de Gats
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3335 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització dels espais lliures externs i de l'accés des de la N-II i la Gi-500 al SUD-4 ASCARA
Exercici: 2024 Bop: 54-0 Edicte: 1955 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari de cobrament de l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 36-0 Edicte: 1260 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte de senyalització vertical i horitzontal al ramal de la sortida 2 de l'AP-7 a la Jonquera
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1018 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'una tècnica de biblioteca com a funcionària de carrera
Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1003 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals 2024: IVTM i taxa del mercat setmanal i escombraries del 1r. trimestre
Exercici: 2024 Bop: 28-0 Edicte: 996 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2024 Bop: 24-0 Edicte: 793 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2024 Bop: 22-0 Edicte: 495 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - informació pública de sol·licituds de canvi de titularitat de nínxols
Exercici: 2024 Bop: 14-0 Edicte: 254 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua
Exercici: 2024 Bop: 12-0 Edicte: 236 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2023
Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 72 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Delegació de funcions de l'Alcaldia del 12 al 14.01.2024
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 18 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria per a la designació de jutge de pau titular
Exercici: 2024 Bop: 3-0 Edicte: 11430 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 247-0 Edicte: 11212 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11222 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte d'urbanització dels espais lliures externs i de l'accés des de la N-II i la Gi-500 al SUD-4 Ascara
Exercici: 2023 Bop: 238-0 Edicte: 10520 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les infraccions per malbaratament d'aigua de xarxa en situacions de sequera
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10568 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de generació de crèdit núm. 6/2023
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10443 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 10024 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del projecte executiu de senyalització vertical i horitzontal al ramal de la sortida 2 de l'AP-7 de la Jonquera
Exercici: 2023 Bop: 226-0 Edicte: 9825 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de sotsinspector, funcionari carrera
Exercici: 2023 Bop: 224-0 Edicte: 9745 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni per a la cessió d'un gos agent per a la unitat canina de la policia local
Exercici: 2023 Bop: 221-0 Edicte: 9594 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatoria de concurs oposició per cobrir, amb caràcter temporal, una plaça de conserge d'equipaments municipals i constitució d'una borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 215-0 Edicte: 9267 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovacio definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la protecció i tinença responsable d'animals
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9265 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre la prestació del servei de distribució i subministrament d'aigua potable de la Jonquera
Exercici: 2023 Bop: 213-0 Edicte: 9253 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2023 Bop: 208-0 Edicte: 8834 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del padró d'escombraries del 4t trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 202-0 Edicte: 8633 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de l'expedient col·lectiu de baixa de drets reconeguts pendents de cobrament d'exercicis tancats
Exercici: 2023 Bop: 200-0 Edicte: 8532 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals 2023: guals, nínxols, OVP 2023
Exercici: 2023 Bop: 199-0 Edicte: 8587 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcaldessa accidental del 12 al 16 d'octubre de 2023, ambdós inclosos
Exercici: 2023 Bop: 197-0 Edicte: 8396 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals de l'exercici 2023: taxi, concessions administratives i 2n. semestre de 2023 del mercat setmanal
Exercici: 2023 Bop: 197-0 Edicte: 8387 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 194-0 Edicte: 8381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de la base sisena i l'annex I de les bases reguladores del procés de selecció d'una plaça d'agent de la policia local mitjançant concurs oposició lliure
Exercici: 2023 Bop: 188-0 Edicte: 8122 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució d'Alcaldia de 22 de setembre de 2023 de l'Ajuntament de la Jonquera, de convocatòria de subvencions destinades a l'adquisició de llibres de text, de llibres de lectura i de quadernets d'ensenyament obligatori per a l'exercici 2023 (Convocatòria BDNS 717957)
Exercici: 2023 Bop: 183-0 Edicte: 7880 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons de l'IAE i escombraries del 3r. trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 177-0 Edicte: 7713 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Conveni per a la cessió de les instal·lacions elèctriques del c. Rocaberti
Exercici: 2023 Bop: 176-0 Edicte: 7689 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de tinença responsable i de protecció d'animals de companyia de la Jonquera
Exercici: 2023 Bop: 173-0 Edicte: 7681 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 171-0 Edicte: 7468 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius municipals (subgrup C1 - Escala d'Administració General)
Exercici: 2023 Bop: 170-0 Edicte: 7429 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Informació pública de sol·licitud de la llicència urbanística 4/23 d'usos provisionals (Exp. X2023000841)
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7381 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases de selecció del concurs oposició d'una plaça d'agent de la Policia Local, publicades al BOP de Girona núm. 154, de 09.08.2023
Exercici: 2023 Bop: 162-0 Edicte: 7289 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte del decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera de 3 d'agost de 2023, de convocatòria de subvencions en matèria d'esports 2023 (Convocatòria BDNS 712852)
Exercici: 2023 Bop: 159-0 Edicte: 7080 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament d'alcalde accidental
Exercici: 2023 Bop: 156-0 Edicte: 6887 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de funcionaris de carrera caporals de la Policia Local
Exercici: 2023 Bop: 154-0 Edicte: 6960 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició lliure per cobrir una plaça d'agent de la Policia Local de la Jonquera (Grup C1 - escala d'administració especial), i constitució de borsa de treball
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6553 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 139-0 Edicte: 5953 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Assignació de dedicacions dels membres corporatius
Exercici: 2023 Bop: 139-0 Edicte: 5952 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Determinació de les retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5892 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament dels membres i delegació de competències a la Junta de Govern Local
Exercici: 2023 Bop: 138-0 Edicte: 5891 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de tinents d'alcalde i delegacions a favor de regidors
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5538 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del conveni urbanístic per a l'execució de les obres de construcció d'un aparcament públic a la parcel·la municipal de l'Av. 11 de Setembre, 8-10
Exercici: 2023 Bop: 129-0 Edicte: 5539 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2023
Exercici: 2023 Bop: 115-0 Edicte: 4920 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal relativa a la gestió de residus de la construcció i demolició
Exercici: 2023 Bop: 104-0 Edicte: 4400 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 96-0 Edicte: 3985 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 83-0 Edicte: 3315 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de regulació de les condicions d'implantació de parcs eòlics en SNU
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3151 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació dels padrons d'IBI urbana i rústica i la taxa d'escombraries del 1r i 2n trimestre de 2023
Exercici: 2023 Bop: 79-0 Edicte: 3281 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de les bases del procés selectiu per a la provisió d'una plaça de sotsinspector de la Policia Local, publicades al BOP 54 de 17/03/2023
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2780 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'Ordenança de gestió de residus de la construcció i demolició
Exercici: 2023 Bop: 71-0 Edicte: 2866 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2023
Exercici: 2023 Bop: 68-0 Edicte: 2554 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental del 5 al 10 d'abril de 2023
Exercici: 2023 Bop: 66-0 Edicte: 2461 CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ - Declaració com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) del paisatge cultural megalític de la Jonquera, Agullana, Capmany i Cantallops
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 2061 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria de concurs oposició per a la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes municipals
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 2051 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria d'oposició per cobrir, en propietat, una plaça de sotsinspector de la policia local de la Jonquera (Grup C1 - escala intermèdia d'administració especial), mitjançant promoció interna
Exercici: 2023 Bop: 39-0 Edicte: 1322 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació ordinària any 2023
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1190 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de padrons fiscals de l'IVTM de 2023 i 1r. semestre de 2023 del mercat setmanal
Exercici: 2023 Bop: 35-0 Edicte: 1188 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de sotsinspector interí de la Policia Local
Exercici: 2023 Bop: 34-0 Edicte: 1284 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Extracte de la resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de la Jonquera de 15 de desembre de 2022, de convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de les façanes de diversos carrers del municipi, 2022 (Convocatòria BDNS 676136)
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1020 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Canvi de nom del nucli de població de "Els Límits" per "El Portús"
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 577 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2022
Exercici: 2023 Bop: 22-0 Edicte: 575 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del pressupost de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 295 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2022
Exercici: 2023 Bop: 9-0 Edicte: 65 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació del calendari tributari de l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 3-0 Edicte: 11967 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament de l'alcalde accidental del 9 al 13 de gener de 2023
Exercici: 2023 Bop: 2-0 Edicte: 11901 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de la modificació no substancial de l'àmbit del projecte de reurbanització del c/ Rocaberti
Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12102 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 11/2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11863 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de tècnic/a de biblioteca de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11862 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'administratiu/va de gestió/recaptació de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11861 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'enginyer/a tècnic/a de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11849 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix i per torn reservat, una plaça d'auxiliar administratiu/va de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11848 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, dues places d'educador/a de la Llar d'infants municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11847 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de tècnic/a informàtic municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11830 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs per cobrir, amb caràcter fix, una plaça de peó/na de la brigada municipal de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11828 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació de les bases i la convocatòria per cobrir, amb caràcter fix, una plaça d'operari del servei de neteja de l'Ajuntament de la Jonquera, mitjançant procés d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11800 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Convocatòria del concurs de 2 places de peo/na de la brigada de jardineria en el marc dels processos d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11799 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació, exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11798 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit num.12/2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11570 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de l'Oferta pública d'ocupació per a exclusió de la plaça reservada a persones amb discapacitat
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11714 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del Conveni entre l'Ajuntament de la Jonquera i la societat URBAN VIABLE DEVELOPMENT SLU
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11711 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització del sector 4 Ascara
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10811 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Nomenament com a funcionari de carrera d'un agent de la Policia Local
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10675 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Modificació de l'Oferta publica d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10526 AJUNTAMENT DE LA JONQUERA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2022