eFactura

bustia efact.fw


QUÈ ÉS LA FACTURA ELECTRÒNICA?

L’eFACT és el servei de factura electrònica de l’Ajuntament i consisteix en un sistema d’emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques amb els proveïdors.

Una factura electrònica és un document electrònic que:

  • Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
  • Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
  • És susceptible de ser tramès per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

ENTRADA EN VIGOR:

15 de gener de 2015

TERMINI PER PRESENTAR LES FACTURES:

30 dies des de la data entrega efectiva dels bens o prestació del servei a l’Ajuntament.

PROGRAMES PER GENERAR FACTURES ELECTRÒNIQUES (gratuït)

https://www.b2brouter.net/ca (recomanat per l’AOC i la Gencat)

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx (Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç.)

REGISTRE I ENTREGA DE LES FACTURES ELECTRÒNIQUES

El punt general d’entrada (plataforma) de factures electròniques seleccionat per l’Ajuntament de la Jonquera és:

QUÈ ÉS EL CODI DIR3?

Són codis necessaris per fer possible l’expedició de factures electròniques contra l’Ajuntament de la Jonquera. Existeix un catàleg actualitzat d’unitats administratives implicades en la gestió de les factures electròniques d’acord amb la codificació del directori comú d’unitats administratives (DIR3):

  • oficines comptables (OC)
  • òrgans gestors (OG)
  • unitats tramitadores (UT)
  • associacions entre elles.

Cal tenir en compte que s’ha d’utilitzar el següent codi:

L01170865 – Ajuntament de La Jonquera

SIGNATURA ELECTRÓNICA

Cal utilitzar un certificat digital

Si sou persona física, és suficient amb DNle i amb ldCAT (aquest tipus de certificat és el que proporciona la Generalitat, però el podeu obtenir fàcilment des de l’OAC del Consell Comarcal). Certificat ldCat: http://www.idcat.cat

Si es tracta de persona jurídica, es pot utilitzar el certificat de FNMT (per obtenir aquest certificar cal dirigir-vos a l’Agència Tributaria) Certificat FNMT: http://www.fnmt.es

SUBJECTES OBLIGATS (ARTICLE 4.1 LLEI 25/2013)

L’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix l’obligació a tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració pública a expedir i remetre factura electrònica, i en concret a:

a) Societats anònimes;
b) Societats de responsabilitat limitada;
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola;
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària;
e) Unions temporals d’empreses;
f) Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titularització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.