Informació al contribuent

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats els nous terminis modificats per al pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2023 els quals es relacionen a continuació:

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2023 
IVTM (Vehicles) Del 9 de febrer al 28 d’abril
IBI URBANA:
NO DOMICILIATS Del 2 de maig al 28 de juliol
DOMICILIATS inferior a 100€ Del 2 de maig al 28 de juliol
DOMICILIATS 1r termini (35%) El mes d’abril
DOMICILIATS 2n termini (35%) El mes de juliol
DOMICILIATS 3r termini (30%) El mes d’octubre
IBI RÚSTICA Del 2 de maig al 28 de juliol
ESCOMBRARIES:
1r trimestre Del 2 de febrer al 28 d’abril
2n trimestre Del 6 d’abril al 30 de juny
3r trimestre Del 6 de juliol al 27 d’octubre
4t trimestre Del 5 d’octubre al 29 de desembre
IAE Del 7 de setembre al 30 de novembre
Taxes municipals Del 7 de setembre al 30 de novembre
(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)
Taxa OVP de mercat:
1r semestre Del 2 de febrer al 28 d’abril
2n semestre Del 6 de juliol al 27 d’octubre
Llicències autotaxi – Concessions administratives Del 6 de juliol al 27 d’octubre

Lloc i horari de pagament
Els impostos es pagaran a les:
Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera
Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera
Tel. 972 554 005 ext.3 / 972 554 320 / 972 554 478
Fax. 972 554 193
E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

L’Ajuntament posa a disposició dels contribuents la possibilitat de sol·licitar el fraccionament de pagament dels seus rebuts d’import superior a 100 €. El fraccionament sol·licitat fins a un termini màxim de 6 mesos no se li aplicarà interès de demora, ni se li exigirà garantia.

Sistemes de pagament
– Efectiu
– Domiciliació bancària
– Tarja de crèdit