Informació al contribuent

Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats els nous terminis modificats per al pagament dels impostos i taxes municipals corresponents a l’any 2024 els quals es relacionen a continuació:

CALENDARI COBRAMENT IMPOSTOS 2024

IVTM (Vehicles)

Del 8 de febrer al 30 d’abril

IBI URBANA:

NO DOMICILIATS 
DOMICILIATS inferior a 100€ 
DOMICILIATS 1r termini (35%)
DOMICILIATS 2n termini (35%) 
DOMICILIATS 3r termini (30%) 
IBI RÚSTICA

Del 6 de maig al 31 de juliol
Del 6 de maig al 31 de juliol
El mes d’abril
El mes de juliol
El mes d’octubre
Del 6 de maig al 31 de juliol

ESCOMBRARIES:

1r trimestre 
2n trimestre 
3r trimestre
4t trimestre

Del 8 de febrer al 30 d’abril
De l’11 d’abril al 28 de juny
Del 15 de juliol al 31 d’octubre
Del 10 d’octubre al 23 de desembre

IAE 
Taxes municipals

Del 9 de setembre al 29 de novembre
Del 9 de setembre al 29 de novembre

(nínxols – clavegueres – guals i portals – ocupació de la via pública, ocupació o aprofitament especial del subsòl i vol de la via pública per publicitat, rètols, tendals, etc.)

Taxa OVP de mercat:

1r semestre 
2n semestre

Del 8 de febrer al 30 d’abril
Del 15 de juliol al 31 d’octubre

Llicències autotaxi – Concessions administratives

Del 15 de juliol al 31 d’octubre

 • Lloc i horari de pagament

  Els impostos es pagaran a les:

  Oficines Municipals Ajuntament de la Jonquera

  Plaça de l’Ajuntament 4 – 17700 la Jonquera

  Tel. 972 554 005 ext.3 / 972 554 320 / 972 554 478

  Fax. 972 554 193

  E.mail: ajuntament@lajonquera.cat

  • Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores

  NOTA: A efectes de recaptació el mes d’agost és inhàbil.

  L’Ajuntament posa a disposició dels contribuents la possibilitat de sol·licitar el fraccionament de pagament dels seus rebuts d’import superior a 100 €. El fraccionament sol·licitat fins a un termini màxim de 6 mesos no se li aplicarà interès de demora, ni se li exigirà garantia.

 • Sistemes de pagament
  • Efectiu
  • Domiciliació bancària
  • Targeta de crèdit