Normativa i projectes en tràmit

– Projecte de reurbanització carrer Rocaberti

– Projecte d’actuació específica nova línia subterrània de mitja tensió fins al Túnel del Pertús

– Projecte de reurbanització carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca

– Bases reguladores subvencions arranjament façanes diversos carrers

– Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable al c. Major i a l’av. Pau Casals

– Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable a l’av. Arriate i c. Jesús Mercader

– Projecte de nova escomesa elèctrica en zona d’equipaments La Campa

– Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de la instal·lació de dues torres de mesura dels recurs eòlic Jonquera i Galatea 2 

– Projecte d’enderroc d’edificació entre mitgeres al c. Vell núm.5 del municipi:

– Modificació puntual núm. 11 del POUM de la Jonquera:

– Projecte d’urbanització del sector 4 Ascara: