Normativa i projectes en tràmit

Projecte de reurbanització carrer Rocaberti


Projecte d’actuació específica nova línia subterrània de mitja tensió fins al Túnel del Pertús


Projecte de reurbanització carrers Prat d’en Malagrava i Sant Pere Pla de l’Arca


Bases reguladores subvencions arranjament façanes diversos carrers


Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable al c. Major i a l’av. Pau Casals


Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable a l’av. Arriate i c. Jesús Mercader


Projecte de nova escomesa elèctrica en zona d’equipaments La Campa


Projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable de la instal·lació de dues torres de mesura del recurs eòlic Jonquera i Galatea 2 


Projecte d’enderroc d’edificació entre mitgeres al c. Vell núm.5 del municipi:


Modificació puntual núm. 11 del POUM de la Jonquera:


Projecte d’urbanització del sector 4 Ascara:


Projecte d’urbanitzacio de l’accés sector 4 Ascara:


Projecte de senyalització vertical i horitzontal ramal sortida 2 AP-7:


Projecte de millora de l’Ebar del polígon de Vilella:


Plànol de delimitació de les franges de protecció contra incendis forestals: