L’Ajuntament aprova les ordenances fiscals per a 2024 

Les noves ordenances actualitzen les taxes de residus i del subministrament d’aigua, adaptant-les a l’increment de costos experimentats durant els últims anys. Aquests tributs no es modificaven des del 2017 i des del 2014, respectivament.

L’Ajuntament de La Jonquera, reunit ahir, dijous 26 d’octubre, en Ple Extraordinari, va aprovar les Ordenances Fiscals Reguladores per al 2024. Entre els principals canvis, hi ha l’actualització de les taxes de recollida i gestió de residus i l’actualització de les taxes per la prestació del subministrament d’aigua. Les ordenances van ser aprovades amb els vots a favor de Junts per la Jonquera i Tots per la Jonquera-Coalició PSC i les abstencions del grup d’ERC. 

Segons ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda de La Jonquera, Rafael Medinilla: “Durant els darrers anys s’ha produït un augment molt important de costos en àmbits que afecten directament la prestació de serveis públics bàsics, com ara l’energia o la recollida de residus. En aquest sentit, les ordenances per a 2024 són un exercici necessari de responsabilitat, que té per objectiu adequar les taxes i els tributs municipals a la nova realitat. Cal tenir present, a més, que la taxa dels residus no s’actualitzava des de 2017, mentre que la de l’aigua no es modificava des de 2014”. 

Recollida de les escombraries: més serveis, augment de costos i nova llei 

Enguany, La Jonquera ha posat en marxa el nou contracte de recollida de residus i neteja, que suposa una variació important del model anterior i un augment del cost. Els nous serveis de recollida d’escombraries estan valorats en 791.000 euros anuals i inclouen nous vehicles més eficients per la recollida i neteja dels contenidors, la recollida obligatòria de la fracció orgànica i els nous serveis Porta a Porta pels residus voluminosos i poda i recollida de l’oli. A més, també inclouen el Porta a Porta de cartró comercial i diferents campanyes de sensibilització per a la població, com ‘Ben separat, orgull de veïnat’, actualment en marxa en tots els canals de l’Ajuntament. A més, s’ha incorporat un tècnic de Medi Ambient a l’Ajuntament per gestionar aquests nous serveis. 

Cal destacar que l’any vinent seguirà augmentant molt considerablement el cost del tractament dels residus, és a dir, les despeses que afronta l’Ajuntament per dur els residus a la planta de tractament. Es calcula per tones. Aquest any es calcula un cost de 450.000 euros i per l’any que ve es preveu que superi els 500.000 euros.  

Tot i que en els últims anys s’han reduït les tones de residus no reciclables a tractar, el preu per tona ha augmentat en més d’un 70%: des dels 87,39 euros per tona que es pagaven el 2017 fins als 151,67 euros que haurà d’abonar l’ajuntament per cada tona el 2024. 

 • Cost anual del tractament dels residus el 2017: 380.000 euros
  • Cost de la tona el 2017: 87,39 euros.
 • Cost anual estimat del tractament dels residus el 2024: 505.000 euros
  • Cost de la tona el 2023: 151,67 euros.

Estimació del cost anual del tractament dels residus el 2030: 554.000 euros

Tenint en compte els increments descrits anteriorment, l’ordenança reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans en l’àmbit domèstic estableix una taxa de 150 € anuals, una xifra que representa una actualització de la taxa establerta el 2017, que era de 103 €. Aquesta pujada permetrà a l’Ajuntament fer front a les despeses del servei i l’augment de preus del tractament dels residus. 

 • Tarifa trimestral per habitatge del 2017 al 2022: 25,83 euros.
 • Tarifa trimestral per habitatge el 2024: 37,50 euros.

Pel que fa als residus comercials, s’aplica una variació a l’alça del 35%, també amb l’objectiu de compensar els costos. En queden exempts els petits comerços (establiments no alimentaris fins a 100 m²), l’impost dels quals queda congelat.

La modificació que proposen les ordenances servirà per cobrir un 96,75% dels costos estimats del servei, és a dir que pràcticament cobrirà tots els costos directes i indirectes relacionats amb el tractament, recollida i gestió de residus. Aquesta xifra, de gairebé el 100%, situa La Jonquera molt a prop del compliment de la nova llei estatal 7/2022, que obliga tots els ens locals a establir taxes no deficitàries de residus abans del 2025; és a dir, que els ciutadans han de cobrir amb els seus tributs tots els costos vinculats a la gestió i recollida de residus. 

Així mateix, amb aquest contracte i l’actualització de la taxa, l’Ajuntament vol encaminar el municipi cap als objectius de la Unió Europea pel que fa a la sostenibilitat: s’ha marcat l’objectiu de separar correctament el 55% de residus el 2025 i el 60% el 2030. El percentatge de separació de residus a La Jonquera va ser del 38% el 2022, una xifra encara per sota de la mitjana catalana (41%).

Finalment, es mantenen les bonificacions per a la taxa d’escombraries pels jonquerencs i jonquerenques inscrits al Padró de Beneficència i pels contribuents majors de 65 anys que visquin sols o soles, amb una persona cuidadora o que convisquin amb un fill o filla discapacitat. Pel que fa a les persones que disposen d’un compostador casolà i l’utilitzen correctament, podran bonificar-se el 50% de la taxa. 

Taxa pel consum d’aigua: actualització dels costos

Les Ordenances Fiscals de La Jonquera per a 2024 també contemplen un augment de la taxa vinculada a la prestació del servei de distribució i subministrament d’aigua potable, un tribut que no es modificava des de 2014. 

D’acord amb l’estudi facilitat per la concessionària del servei, Agbar, respecte a 2014 hi ha hagut una pujada important de diferents aspectes que afecten el cost de l’aigua: IPC (+17%), salaris del personal, cost de l’energia (+103%), preus del transport i despeses per conservació de la instal·lació de l’aigua. A conseqüència d’aquest increment, el tribut trimestral per al subministrament d’aigua augmentarà l’any vinent entre un 7 i un 14%, en funció dels metres cúbics d’aigua consumits.

 • Tarifes domèstiques pel 2023:
  • 18 metres cúbics: 33,41 euros
  • 40 metres cúbics: 75,33 euros
  • 70 metres cúbics: 228,72 euros
  • 100 metres cúbics: 415,29 euros
 • Tarifes domèstiques pel 2024:
  • 18 metres cúbics: 38,19 euros
  • 40 metres cúbics: 83,97 euros
  • 70 metres cúbics: 245,95 euros
  • 100 metres cúbics: 443,06 euros

Com a novetat, i en relació amb l’aigua, les ordenances incorporen la tarifa social per a les persones que tenen dificultats de pagament i una tarifa per a fuites, per tal d’evitar imprevistos econòmics generats per un escapament d’aigua. 

Altres tributs

Pel que fa als altres tributs, es manté l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) per als domicilis particulars, així com bonificació del 50% de la quota per als propietaris que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar i durant els cinc anys posteriors a la instal·lació, els quals ja no hauran de fer la sol·licitud cada any i enguany, amb la modificació aprovada, es farà via inspecció. 

Així mateix, les ordenances contemplen una pujada de l’IBI per al 10% dels solars sense edificar, els edificis industrials, comercials, de magatzem, estacionament i oficines. Es correspon als solars i edificis de cada categoria amb un valor cadastral més alt. El nou gravamen se situa al 0,96 (el 2023 era de 0,84).

Quant a l’Impost sobre Activitats Econòmiques, s’estableix un coeficient de 3,8%, en lloc del 3,5%, per la zona 1: avinguda Catalunya i Pau Casals, carrer Hannibal, carrer Fàtima, carrer Dr. Subirós, carretera N-II, avinguda 11 de setembre, carrer Coma d’en Vidal, carrer Jesús Mercader, avinguda Arriate, polígons industrials i comercials.

Encara en l’àmbit industrial i comercial, s’ha revisat la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena: l’entrada a parcel·les on s’ubica un establiment comercial o industrial amb aparcaments privats, efectuant-se aquesta entrada a través de la vorera, puja fins als 152 euros el metre lineal, mentre que en l’exercici anterior era de 40 euros el metre lineal. Tal com ha explicat el regidor d’Hisenda, “aquesta pujada es deu al desgast que causen els vehicles en pujar i baixar de les voreres i que ens obliga a fer-ne un manteniment constant”

Ordenances Fiscals 2024
Falgués Fotografia